VVP Groningen

Secretariaat:
Dhr. A. Trox
Prins Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde.

 
Bestuurssamenstelling:
Dhr. mr. C. de Haas (voorzitter)
Dhr. drs. A. Trox (secretaris)
Mevr. G. Boersma
Dhr. R. van Nijen
Mevr. K.M.Schut-Smids
Mevr. drs. A.C.Slijkerman-Geurts
Dhr. J.B.Smit 
Dhr.drs. J. Witteveen
 
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel de begeleiding, handhaving en versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de provincie Groningen. De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:
 1. een vrijzinnige prediking te bevorderen;
 2. het verzorgen van een vrijzinnig pastoraat;
 3. aansluiting bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland;
 4. het in betrekking treden tot de gemeenten der Protestantse Kerk in Nederland en ander kerkgenootschappen;
 5. het laten stichten en exploiteren van een of meer eigen gebouwen;
 6. openbare vergaderingen te beleggen en lezingen te laten houden;
 7. het geven van voorlichting in welke vorm dan ook;
 8. het bevorderen van geestelijke vorming en godsdienstonderwijs;
 9. het leggen en onderhouden van contacten met geestverwante rechtspersonen, waaronder kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen;
 10. alles wat verder langs wettige weg het doel kan bevorderen.
 
Beleidsplan 2020-2024
 

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in de provincie Groningen. De vereniging kent leden in vier kernen: Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl en verspreid in de provincie wonende leden.

Daarnaast zijn enkele aangesloten verenigingen.

Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:

 1. Ten behoeve van de leden in Groningen en Haren ondersteunt de vereniging de predikantsplaats van de Buitengewone Wijkgemeente in Haren en voor de leden in Appingedam en Delfzijl en de leden die in de provincie verspreid wonen een pastoraal werker in dienst.
 2. In Appingedam, Delfzijl en Haren worden regelmatig kerkdiensten gehouden waarbij een vrijzinnige voorganger de dienst leidt.
 3. In Groningen en Haren verzorgt de predikant van de Buitengewone Wijkgemeente de pastorale zorg, de pastorale zorg voor de overige leden is toevertrouwd aan de pastoraal werker.
 4. In de genoemde kernen maar ook op andere plaatsen in de provincie worden naar behoefte lezingen, gespreksgroepen en andere bijeenkomsten georganiseerd met als doel de onderlinge band van de leden te versterken en bekendheid te geven aan het vrijzinnige gedachtegoed ten behoeve van andere geïnteresseerden.
 5. Elk jaar wordt op de eerste Pinksterdag een gezamenlijke kerkdienst gehouden die bedoeld is voor alle leden. Hiervoor wordt elk jaar een geschikte kerk in de provincie gezocht.
 6. Op de eerste zondag van de maand september wordt een zogenaamde Buitendag gehouden met een kerkdienst, een lunch en een middagprogramma waarin de vrijzinnige geloofsbeleving centraal staat. Bij voorkeur wordt deze dag in samenwerking met een plaatselijke kern of aangesloten vereniging georganiseerd.
 7. Het bestuur onderhoudt contacten met de bij de vereniging aangesloten plaatselijke verenigingen in Winschoten/Scheemda en Westerkwartier. De leden van deze verenigingen zijn welkom bij alle activiteiten van de provinciale vereniging.
 8. In samenwerking met verwante organisaties in de noordelijke provincies worden regionale contactdagen voorbereid.
 9. Het tweemaandelijkse contactblad Vrij-Zinnig wordt aan alle leden en donateurs toegezonden. Hierin staan naast algemene artikelen de kerkdiensten en activiteiten van de kernen en aangesloten verenigingen vermeld.
 10. De reguliere inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, de opbrengsten van collecten en inzamelingsacties. Daarnaast zijn er incidenteel giften en legaten. De tekorten worden gedekt door bijdragen van de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom.
 11. Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door de Stichting prof. dr. Joh. Lindeboom. Deze stichting beheert en exploiteert  ten behoeve van de vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.

JAARVERSLAG 2021  VAN DE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN

Het bestuur was het aan het begin van het  jaar 2021 als volgt samengesteld: Voorzitter de heer C. de Haas, secretaris de heer A. Trox, penningmeester de heer D. Schouten, leden de dames. K.M. Schut-Smids,  G. Boersma,  B. Alberts-Speelman, A.C. Slijkerman-Geurts en de heren R.H. van Nijen en J.B.Smit. Mevrouw Alberts en de heer Smit waren aftredend en werden herkozen. Adviseur van het bestuur was mevr. G.F.Huis.

In februari werd het penningmeesterschap van de heer Schouten beëindigd en werd deze functie waargenomen door de voorzitter, de heer De Haas. De heer G.F.Olsder uit Nieuwolda was bereid om de functie van penningmeester op zich te nemen. Hij werd in de ledenvergadering van 30 augustus verkozen. Daarna volgde de tijdrovende procedure om alle bevoegdheden bij de banken geregeld te krijgen.

Het aantal leden was aan het eind van het jaar 76 en daarnaast waren er nog 14 donateurs.

Vanwege de Corona-epidemie was ook dit jaar het een bijzonder jaar. Er moest afstand worden gehouden, mondkapjes werden gedragen. Huisbezoeken werden tijdelijk tot het noodzakelijke beperkt. Later in het jaar verliep alles weer zoals voor de pandemie.

Als alternatief voor andere activiteiten verzorgde mevr. Huis in de periode tot juni opnieuw pastorale brieven die per e-mail of post naar de leden en donateurs werden verzonden. Hier kwamen vele positieve reacties op.

Er was ook veel contact tussen de pastoraal werker en leden via de  telefoon en per e-mail als alternatief voor fysiek huisbezoek. Dat bleef ook nadat alles weer ‘genormaliseerd’ was.

Andere activiteiten vervielen opnieuw. Er was geen Pinksterdienst en er was geen Buitendag, gespreksgroepen vielen uit en er werden geen lezingen of andere activiteiten aangeboden. In de loop van het jaar werden de gespreksgroepen in Vlagtwedde, Fivelgo en Haren hervat.

Aan het begin van de zomer werden ook de diensten weer hervat, aanvankelijk met een maximum aantal bezoekers en de stoelen op 1½ m afstand van elkaar. In de loop van het jaar werden de beperkende maatregelen versoepeld, waardoor alles weer wat gewoner verliep.

Het bestuur vergaderde zes keer, één maal in Delfzijl en vijf maal in Haren. Terugkerende agendapunten waren de financiën, berichten uit de kernen, aangesloten verenigingen en VVP-Nederland. Daarnaast werden de ledenvergaderingen voorbereid.

Mevr. De Haan uit Joure vertegenwoordigt  VVP Groningen en VVG Fryslan in het bestuur van VVP-Nederland.

Er werden twee ledenvergaderingen gehouden, de eerste eind augustus en de tweede in november, beide met de gebruikelijke agendapunten voor deze vergaderingen.

De vereniging publiceert haar activiteiten in het blad VrijZinnig dat 6x per jaar verschijnt. De eindredactie berust bij de heer Simon van der Goot, die ook voor de opmaak van het blad zorgt. De vernieuwde omslag werd ontworpen door dhr. Knoop uit Haren. Druk en verzending worden door de Opmaakfabriek/Chriss Russel verzorgd.

De website van onze vereniging wordt verzorgd door Dick Dalmolen te Haren. Op de website zijn als gevolg van de ANBI-regels, ook een groot aantal basisgegevens van de vereniging en de Lindeboomstichting te vinden. De ANBI-regeling maakt het mogelijk dat contributies, donaties, giften, legaten en dergelijke door de gever als gift voor de belasting aftrekbaar zijn. De website van de landelijke VVP heeft een link naar de website van VVP-Groningen.  De website wordt zeer regelmatig bezocht.

Verenging van Vrijzinnige Protestanten in Groningen
 

Rekening van lasten en baten over 2020

Baten  in €                                                 2019                  2020

Jaarbijdragen                                        23.831                23.005

Collecten                                                   5.294                  3.987

Legaten                                                         800                          —

Overige inkomsten                                        —                      970

Bijdrage St. Lindeboom.                    41.000                43.465

————-            ———-

Totaal baten                                           70.925                71.427    

Lasten

Personeelskosten                                 47.612                50.253

Overige kosten                                      28.383                19.308

————             ————-

Totaal lasten                                           75.995                69.561

Totaal van baten en lasten VVP       — 5.070                  1.866

 
 

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Zevenhuizerweg 79, 9761 AD Eelde.

a.trox@planet.nl