ANBI St. Johannes Lindeboom

Corr.adres : Postbus 29, 9750 AA Haren

KvK: 02065798 dd. 16-03-1999
Bankrekeningnummer: NL51 ABNA 0525 6418 66
Naam : Stichting Prof.dr. Joh. Lindeboom
RSIN: 806179946

Secretariaat : mevrouw H. Bier-Van der Laan
Postbus 29
9750 AA Haren

Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
2. De stichting tracht haar doel in eerste instantie te verwezenlijken door het verstrekken van materiële steun ten behoeve van activiteiten van de te Groningen gevestigde vereniging: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de provincie Groningen en met name die activiteiten welke beogen het in het eerste lid omschreven doel te dienen.
Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging.
Beleidsplan 2014-2018
De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de ontwikkeling en instandhouding van de vrijzinnige christelijke traditie in het algemeen en van het vrijzinnig geestelijk leven van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen in het bijzonder.
Om het doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen:
1 Uit haar geldmiddelen vult de stichting de tekorten aan van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen (VVP Groningen).
2 Dre stichting beheert het vermogen van de VVP Groningen en exploiteert ten behoeve van deze vereniging het Witte Kerkje in Haren en het Gebouw in Delfzijl.
3 De stichting beheert het vermogen van het Familie Hartsemafonds.
4 Samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen verpacht de stichting landerijen van de nalatenschap van mej. C.M. Mulder.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Mevr.A.C. Slijkerman-Geurts, voorzitter
Mevr. H. Bier-Van der Laan, secretaris
Dhr.C.de Haas, penningmeester
Dhr. G. F. Olsder, lid
Mevr. K.M. Schuts-Smids, lid

JAARREKENING 2020

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

A C T I V A                                                                            2020           2019

VASTE DUURZAME ACTIVA:

Beklemrecht (1)                                                                  p.m.             p.m.
Kerkgebouwen (2)                                                             p.m.             p.m.
                                                                                            −−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal van de vaste duurzame activa                          p.m.              p.m.
                                                                                                   − − − − − − − − − −
VLOTTENDE ACTIVA: 

Aandeel nalatenschap Mej. C.M. Mulder (3)            20.059         20.059 

Effecten  (4)                                                                     271.325.      346.325                                           

Te  vorderen en vooruitbetaalde posten  (5)             2.662                 60            

Geldmiddelen (6)                                                              59.497         51.539       

                                                                                                 −−−−− −−−−−−−−
Totaal van de vlottende activa                                   353.543      417.983                

                                                                                             ======== ========

P A S S I V A                                                                         2020          2019

EIGEN VERMOGEN:
Algemene reserve (7)                                                    307.589     368.244

Bestemingsreserve, Orgelfonds Haren (8)               31.995       32.228                                                                                                     ———–     ————-
Totaal van het eigen vermogen                                  339.584    400.472      
                                                                                               − − − − − − − − − −
KORTLOPENDE SCHULDEN:
Te betalen kosten (9)                                                          4.884         8.436

Vermogen Stichting Familie Hartsemafonds,

ondergebracht bij St.  Lindeboom (10)                         9.075        9.075
                                                                                             −−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal van de kortlopende schulden                            13.959      17.511         
                                                                                                  − − − − − − − − − −

                                                                                                 −−−− −−−−−−−−
                                                                                                353.543    417.983     

REKENING VAN LASTEN EN BATEN                       2020              2019                                                    

EXPLOITATIE KERKGEBOUWEN:

L A S T E N:
Energie en water:
– Haren                                                                                 4.450            4.426
– Delfzijl                                                                               4.476            6.144         
Vaste lasten, onderhoud en overige kosten:
– Haren                                                                                 4.377         14.573 
– Delfzijl                                                                               3.440               931      
Accountants- en administratiekosten                       2.178            2.178

Overige kosten                                                                    988            1.593

TCMG uitkering Delfzijl                                                        —          –8.134     
                                                                                            −−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                             19.909         21.711 
                                                                                              ======== ========
B A T E N:
Huuropbrengsten, Haren                                                 765            1.650  
                                                                                             ======== ========
Saldo                                                                                19.144       –20.061

                                                                                                 ===============

EXPLOITATIE HALF AANDEEL NALATENSCHAP VAN MEJ. C.M. MULDER:

L A S T E N:
Kosten landerijen                                                            4.240             506
Rente/kosten bank                                                             101               54                                                                                                         —————————-

                                                                                              4.341             560                                                                                                                       
                                                                                               ======= ========
B A T E N:
Opbrengst landerijen                                                    7.545          3.772            
                                                                                              ======== ========
Saldo                                                                                   3.204          3.212
                                                                                              ======== ========
SALDO BELEGGINGEN:
Opbrengst effecten                                                              —                      —

Beleggingsresultaat                                                              —                      —

Rente bank                                                                               —                      —

                                                                                           −−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                                      —                      —                                                                                                                                 
Af: Bankkosten, inclusief kosten effecten              1.250          1.426                             
                                                                                            −−−−−−−− −−−−−−−−
Saldo                                                                                 –1.250       –1.426  
                                                                                             ======== ========
RECAPITULATIE:

Saldo kerkgebouwen                                                 — 19.144    – 20.061

Saldo exploitatie nalatenschap Mulder                     3.204         3.212

Saldo beleggingen                                                        — 1.250      — 1.426 
                                                                                             −−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                              — 17.190    — 18.275
                                                                                              ======== ========                                                                                              

TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Algemeen
Tenzij anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op de nominale bedragen.
De effecten worden gewaardeerd op aanschafwaarde of lagere beurswaarde.
In 2008 zijn de vermogens van de verenigingen van Vrijzinnig Hervormden in Groningen, Haren, Appingedam en Delfzijl overgegaan naar de Stichting Prof. Dr. Joh. Lindeboom als uitvloeisel van een fusie die de basis vormde voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen. De Stichting zal toekomstige tekorten in de exploitatie van de nieuw opgerichte vereniging aanvullen.

A C T I V A:

(1) BEKLEMRECHT:
Dit is een zakelijk recht op een jaarlijkse uitkering van € 45 te voldoen door de stichting.
De waarde is steeds pro memorie in de balans opgenomen.

(2) KERKGEBOUWEN:
Hieronder zijn opgenomen:
1. Kerkgebouw Delfzijl.
2. Het Witte Kerkje, Haren.
In de balans pro memorie opgenomen.

(3) HALF AANDEEL IN DE ONVERDEELDE NALATENSCHAP VAN MEJ. C.M. MULDER:
De stichting is tezamen met de diaconie van de Hervormde Gemeente te Groningen, ieder voor 50%, deelgerechtigd in de volgende bestanddelen van de nalatenschap van Mej. C.M. Mulder:

                                                                                                2020          2019

Groenland Noorderhogebrug (8,20 ha)                 22.326       22.326

Groenland Noorddijk (4,37 ha)                                  15.792      15.792

ING Bank, rekening-courant                                         2.000        2.000 

                                                                                             −−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                                40.118      40.118
                                                                                               ======== ========
Waarvan half aandeel                                                  20.059      20.059    
                                                                                              ======== ========
Het Groenland wordt in de balans opgenomen voor de waarden volgens de successiememorie 1964.

(4) EFFECTEN:                                                                    2020         2019    
De effecten zijn als volgt gewaardeerd:
Op de openingsbalans opgenomen voor           346.325    397.600

Af: Lossingen/verkopen                                              75.000      51.275                        
                                                                                            −−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                           271.325    346.325    
Bij: Aankopen                                                                            —                —                
                                                                                              −−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                            271.325   346.325                
Resultaat op effecten                                                          —                    —                     
                                                                                            −−−−−−−− −−−−−−−−
Op de balans per 31 dec. opgenomen voor         271.325   346.325
                                                                                             ======== ========
De beurswaarde van de effecten op balansdatum bedraagt  388.113 euro.

(5) TE VORDEREN EN VOORUITBETAALDE POSTEN:
Hieronder zijn de volgende posten opgenomen:
1. Verhuur witte kerkje                                                      —                 60          
2. Vooruitbetaalde verzekeringen                             2.662                —        
                                                                                             −−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                                  2.662               60                                                                                                     ================                                                                                              
(6) GELDMIDDELEN:
Hieronder zijn opgenomen:
1. ABN AMRO, bestuurrekening                                4.497          1.539

2. ABN AMRO , vermogens spaarrekening         55.000       50.000

3. Liquide middelen t.b.v. Hartsemafonds                      —                   —
                                                                                             −−−−−−−− −−−−−−−−
Totaal                                                                              59.497      51.539    
                                                                                             ======== ========

P A S S I V A:                                                                        2020             2019
(7) ALGEMENE RESERVE:
Stand per 1 januari                                                    368.244    433.619     
Resultaat boekjaar                                                    –17.190    –18.275 

                                                                                              −−−−−−−− −−−−−−−−
                                                                                        351.054     415.344 
Af: Dotatie bestemmingsreserve                                       —                  —              
Aanvulling vermogen Vereniging Vrijz. Herv.  –43.465     — 47.100    
                                                                                            −−−−−−−− −−−−−−−−
Stand per 31 december                                          307.589    368.244
                                                                                                ======= ========

(8) BESTEMMINGSRESERVE, ORGELFONDS HAREN:
Stand per 1 januari                                                     32.228      32.228

Dotatie in boekjaar                                                                    —                — 

Onttrekking                                                                        233            —                
                                                                                            −−−−−−−− −−−−−−−−
Stand per 31 december                                            31.995     32.228          
                                                                                                ================
(9) TE BETALEN KOSTEN:
Hieronder zijn opgenomen:
1. Accountants- en administratiekosten                4.356       2.178

2. Onderhoudskosten kerk Haren                               272             41

3. Aanvulling vermogen VVP                                          —          6.000

4. Declaratie                                                                       256            217

                                                                                              ————————-

Totaal                                                                                4.884.       8.436

                                                                                             ===============

(10) Vermogen STICHTING FAMILIE HARTSEMAFONDS, ONDERGEBRACHT BIJ ST. PROF. DR. JOH. LINDEBOOM:

Vermogen per 31 december                                      9.075        9.075
                                                                                              ======== ========
Dit betreft een bijdrage van oorspronkelijk 20.000 gulden van de familie Hartsema.
Beleggingsresultaten behaalt met deze bijdrage komen ten gunste van de Stichting.

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Zevenhuizerweg 79, 9761 AD Eelde.

a.trox@planet.nl